Art. 5. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  5.

Kodeks karny wojskowy stosuje się do:

a)
żołnierzy Wojska Polskiego;
b)
obowiązanych do służby wojskowej lub pomocniczej z chwilą powołania;
c)
jeńców wojennych i zakładników, pozostających pod nadzorem administracji wojskowej;
d)
innych osób, w przypadkach prawem określonych.