[Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych] - Art. 80f. - Kodeks karny... - Dz.U.2022.859 t.j. - OpenLEX

Art. 80f. - [Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.859 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  80f.  [Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych]
§  1. 
Kto wbrew obowiązkowi:
1)
nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie,
2)
nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazuje je po terminie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§  2. 
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o której mowa w art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
§  3. 
Karze określonej w § 1 podlega również, kto wbrew obowiązkowi:
1)
nie informuje na piśmie podmiotu obowiązanego do przekazania schematu podatkowego o tym obowiązku lub robi to po terminie;
2)
nie przekazuje podmiotowi obowiązanemu do przekazania schematu podatkowego danych, o których mowa w art. 86f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczących schematu podatkowego lub robi to po terminie;
3)
nie informuje na piśmie podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podatkowym lub robi to po terminie;
4)
nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o przekazanie mu oświadczenia na piśmie, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub robi to po terminie.
§  4. 
Kto wbrew art. 86i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa posługuje się unieważnionym NSP, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§  5. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.