Art. 70. - [Zbycie znaku akcyzowego nieuprawnionemu] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.654 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  70.  [Zbycie znaku akcyzowego nieuprawnionemu]
§  1. 
Kto wbrew przepisom ustawy zbywa lub w inny sposób przekazuje znaki akcyzy osobie nieuprawnionej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§  2. 
Tej samej karze podlega, kto w celu użycia lub wprowadzenia w obieg nabywa lub w inny sposób przyjmuje znaki akcyzy od osoby nieuprawnionej lub usuwa je z wyrobu akcyzowego w celu ponownego ich użycia lub wprowadzenia w obieg.
§  3. 
Usiłowanie przestępstwa skarbowego określonego w § 1 lub 2 jest karalne.
§  4. 
Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi znaki akcyzy.
§  5. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, 2 i 4

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.