Art. 69a. - [Dokonywanie czynności poza składem podatkowym] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.654 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  69a.  [Dokonywanie czynności poza składem podatkowym]
§  1. 
Kto wbrew przepisom ustawy produkuje, magazynuje lub przeładowuje wyroby akcyzowe poza składem podatkowym,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§  1a. 
Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje czynności zmierzające do produkcji lub magazynowania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, lub podejmuje czynności mające stworzyć ku temu warunki, w szczególności w tym celu wchodzi w porozumienie z innymi osobami, uzyskuje lub przysposabia środki lub sporządza plan działania,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§  2. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 1a podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.