Art. 61a. - [Naruszenie obowiązku przesyłania księgi właściwemu organowi podatkowemu] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.628 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  61a.  [Naruszenie obowiązku przesyłania księgi właściwemu organowi podatkowemu]
§  1. 
Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§  2. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§  3. 
Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.