[Brak księgi] - Art. 60. - Kodeks karny skarbowy. - Dz.U.2022.859 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Brak księgi] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.859 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  60.  [Brak księgi]
§  1. 
Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§  2. 
Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§  3. 
Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz.
§  4. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.