[Środki zabezpieczające] - Art. 43. - Kodeks karny skarbowy. - Dz.U.2022.859 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Środki zabezpieczające] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.859 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  43.  [Środki zabezpieczające]
§  1. 
Przepadek przedmiotów wymieniony w art. 22 § 3 pkt 5 można orzec tytułem środka zabezpieczającego, jeżeli:
1)
sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności;
2)
społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
3)
zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego;
4)
zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego;
5)
zastosowano art. 5 § 2.
§  2. 
Przepisy o przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego stosuje się odpowiednio także w razie umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy.
§  3. 
Przepis art. 31 § 4 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego także zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę porządku prawnego.
§  5. 
Wymienione w § 4 zakazy orzeka się bez wyznaczenia terminu; sąd uchyla zakaz, jeżeli ustały przyczyny jego orzeczenia.