Art. 25. - [Zakres odpowiedzialności posiłkowej] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.859 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  25.  [Zakres odpowiedzialności posiłkowej]
§  1. 
Odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.
§  2. 
Odpowiedzialność posiłkowa nie obciąża spadku.
§  3. 
Odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa:
1)
w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia;
2)
jeżeli kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju.