Art. 23. - [Grzywna w stawkach dziennych] - Kodeks karny skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.628 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2024 r. do: 24 czerwca 2024 r.
Art.  23.  [Grzywna w stawkach dziennych]
§  1. 
Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.
§  2. 
Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.
§  3. 
Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.