Art. 79. - [Przesłanki formalne przy sumie kar] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  79.  [Przesłanki formalne przy sumie kar]
§  1.  7
 Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64 lub wobec skazanego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności.
§  2. 
Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.
§  3. 
Przepis art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli chociażby jedna z niepodlegających łączeniu kar, które skazany ma odbyć kolejno, jest karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
7 Art. 79 § 1 zmieniony przez art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1855) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.