Art. 76. - [Zatarcie skazania] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  76.  [Zatarcie skazania]
§  1. 
Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§  1a. 
W wypadku, o którym mowa w art. 75a, zatarcie skazania następuje z upływem okresów przewidzianych w art. 107 § 4 i 4a.
§  1b. 
W wypadkach, o których mowa w § 1 i 1a, przepis art. 108 stosuje się.
§  2. 
Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.