[Orzeczenie grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności] - Art. 37a. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 37a. - [Orzeczenie grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  37a.  [Orzeczenie grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności]
§  1. 
Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
§  2. 
Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.