Art. 34. - [Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  34.  [Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego]
§  1. 
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.
§  1a. 
Kara ograniczenia wolności polega na:
1)
obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
§  1b. 
Obowiązki i potrącenie, o których mowa w § 1a, orzeka się łącznie lub osobno.
§  2. 
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1)
nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
2)
(uchylony);
3)
ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
§  3. 
Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2-7a.