Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2020 r.
Art.  306a.  [Cofanie lub inna ingerencja we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym]
§  1.  Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§  3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.