Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2020 r. do: 4 grudnia 2020 r.
Art.  249.  [Zakłócenie przebiegu wyborów]

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:

1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
3) głosowaniu lub obliczaniu głosów,
4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.