[Przemoc wobec stron postępowania] - Art. 245. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 245. - [Przemoc wobec stron postępowania] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  245.  [Przemoc wobec stron postępowania]

Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.