Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2020 r.
Art.  236.  [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej]
§  1.  Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.