[Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo] - Art. 204. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 204. - [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  204.  [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo]
§  1. 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 
Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.
§  3. 
Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  4. 
(uchylony).