Art. 191. - [Zmuszanie do określonego zachowania. Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2020 r. do: 21 czerwca 2021 r.
Art.  191.  [Zmuszanie do określonego zachowania. Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego]
§  1. 
Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  1a. 
Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§  2. 
Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3. 
Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.