Art. 190. - [Groźba karalna] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  190.  [Groźba karalna]
§  1.  151
 Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. 
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
151 Art. 190 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.2600) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.