Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1950 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r. do: 19 listopada 2019 r.
Art.  189a.  [Handel ludźmi]
§  1.  Kto dopuszcza się handlu ludźmi,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§  2.  Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.