Art. 189a. - [Handel ludźmi] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 22 września 2023 r.
Art.  189a.  [Handel ludźmi]
§  1. 
Kto dopuszcza się handlu ludźmi,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§  2. 
Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.