Art. 181. - [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 17 maja 2023 r.
Art.  181.  [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie]
§  1.  8
 Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2.  9
 Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3.  10
 Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby pozostające pod ochroną gatunkową lub ich siedliska, powodując istotną szkodę.
§  4. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  5. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

8 Art. 181 § 1 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
9 Art. 181 § 2 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
10 Art. 181 § 3 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.