Art. 156. - [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  156.  [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]
§  1. 
Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1)
pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2)
innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
3) 113
 wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. 114

§  2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  3.  115
 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

113 Art. 156 § 1 pkt 3 dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
114 Art. 156 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.2600) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
115 Art. 156 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.2600) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.