[Usiłowanie. Udolność i nieudolność] - Art. 13. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Usiłowanie. Udolność i nieudolność] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  13.  [Usiłowanie. Udolność i nieudolność]
§  1. 
Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
§  2. 
Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.