Art. 101. - [Ustanie karalności] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  101.  [Ustanie karalności]
§  1. 
Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1)
30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;
2)
20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię;
2a)
15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;
3)
10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
4)
5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
5)
(uchylony).
§  2. 
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
§  3. 
W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
§  4. 
W przypadku:
1)
występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
1a) 9
 określonych w art. 156a i art. 191b, popełnionych na szkodę małoletniego,
2)
przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego

- przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.

9 Art. 101 § 4 pkt 1a dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.