Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby. - Rozdział 42 - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Rozdział 42 - Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.

Rozdział  XLII.

Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby.

§  1.
Żołnierz, który, będąc wyznaczony do służby, narusza obowiązek wynikający z przepisu lub zarządzenia regulującego tok tej służby,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.
Jeżeli następstwem czynu jest szkoda, której wyznaczona służba miała zapobiec, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  3.
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek dowódcy jednostki.
§  1.
Żołnierz, który w raporcie, meldunku lub sprawozdaniu służbowym podaje nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie dla służby,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.
Tej samej karze podlega przełożony, który w drodze służbowej przekazuje raport, meldunek lub sprawozdanie określone w § 1, nie prostując go, mimo że nieprawdziwość podanej w nim wiadomości jest mu znana.
§  1.
Żołnierz, który, będąc w służbie lub po wyznaczeniu go do służby, wprawia się w stan niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.
Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.