Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą. - Rozdział 16 - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Rozdział 16 - Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.

Rozdział  XVI.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

Ustawę karną polską stosuje się do obywateli polskich, którzy popełnili przestępstwo za granicą.

§  1.
Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo za granicą, jednakże warunkiem odpowiedzialności jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.
§  2.
Jeżeli zachodzą różnice między tymi ustawami, stosując ustawę polską można uwzględnić te różnice na korzyść sprawcy.

Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemców w razie popełnienia:

1)
przestępstwa przeciwko istotnym interesom politycznym lub gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
przestępstwa ściganego na mocy umów międzynarodowych.

Jeżeli czyn popełniony za granicą nie stanowi przestępstwa w miejscu jego popełnienia, ściganie następuje, gdy tak zarządzi Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W razie skazania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej osoby ukaranej za ten sam czyn za granicą, sąd zaliczy na poczet kary wykonaną za granicą całość albo część kary, uwzględniając różnice zachodzące między tymi karami.

Obywatela polskiego nie można wydać innemu państwu.

Cudzoziemca nie można wydać innemu państwu, jeżeli korzysta on z prawa azylu.