Art. 75. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 75. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  75.
§  1.
Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, chociażby jej wymierzenie na innej podstawie nie było przewidziane.
§  2.
Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego:
1)
do naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej przestępstwem,
2)
do przeproszenia pokrzywdzonego,
3)
do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
4)
do wykonania określonych prac lub świadczeń na cele społeczne,
5)
do wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
6)
do powstrzymania się od nadużywania alkoholu,
7)
do poddania się leczeniu,
8)
do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
9)
do innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.
§  3.
Zawieszając wykonanie kary orzeczonej za zagarnięcie mienia społecznego, w wypadku gdy szkoda nie została naprawiona, sąd nakłada obowiązek jej naprawienia.
§  4.
Obowiązek pracy na cele społeczne, przewidziany w § 2 pkt 4, nie może przekraczać 20 godzin.