Art. 294. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 294. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  294.
§  1.
Uznając, że kara aresztu wojskowego w razie jej orzeczenia nie przekraczałaby 6 miesięcy, sąd może w stosunku do oficera, chorążego, jak również każdego żołnierza służby zawodowej, okresowej lub nadterminowej orzec karę ograniczenia wolności.
§  2.
Kara ograniczenia wolności trwa najmniej miesiąc, najwyżej rok; poniżej roku wymierza się ją w miesiącach.
§  3.
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1)
jest obowiązany do pozostawania w określonym miejscu w czasie od zakończenia zajęć służbowych do capstrzyku przez 2 dni w tygodniu, a nadto w czasie od pobudki do capstrzyku w każdy dzień uznany za wolny od pracy;
2)
jest pozbawiony prawa sprawowania funkcji w organizacjach społecznych działających w wojsku;
3)
nie może być mianowany na wyższy stopień wojskowy ani wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe;
4)
nie może otrzymać urlopu wypoczynkowego.
§  4.
Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może:
1)
orzec potrącenie od 10 do 25% uposażenia na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd;
2)
zobowiązać skazanego do naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej przestępstwem;
3)
zobowiązać skazanego do przeproszenia pokrzywdzonego.