Art. 28. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 28. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  28.
§  1.
Warunkowe umorzenie można uzależnić od poręczenia polegającego na zapewnieniu podjęcia starań, by sprawca przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza by nie popełnił przestępstwa; poręczenia może udzielić organizacja społeczna, do której sprawca należy, lub kolektyw, w którym pracuje, odbywa służbę albo się uczy; poręczenia może udzielić również osoba godna zaufania.
§  2.
Umarzając warunkowo postępowanie karne można zobowiązać sprawcę:
1)
do naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej przestępstwem,
2)
do przeproszenia pokrzywdzonego,
3)
do wykonania określonych prac lub świadczeń na cele społeczne.
§  3.
Umarzając warunkowo postępowanie karne w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu, w wypadku gdy szkoda nie została naprawiona, nakłada się obowiązek określony w § 2 pkt 1.
§  4.
Obowiązek pracy na cele społeczne, przewidziany w § 2 pkt 3, nie może przekraczać 20 godzin.