Art. 105. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 105. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  105.
§  1.
Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 64
30 - gdy czyn stanowi zbrodnię,
2)
10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5,
3)
5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
§  2.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem 3 miesięcy od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 5 lat od czasu jego popełnienia.
§  3.
W wypadkach przewidzianych w § 1 i 2, jeżeli dokonanie zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, czas popełnienia przestępstwa ustala się według czasu, gdy skutek nastąpił.
64 Art. 105 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.