Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2004 r.

DZIAŁ  VI.

Pełnomocnicy handlowi.

Art.  60.

Prokury może udzielić tylko kupiec rejestrowy przez piśmienne oświadczenie.

Art.  61.
§  1. Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego.
§  2. Do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia i ustanowienia na niem prawa użytkowania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości potrzeba wyraźnego upoważnienia.
§  3. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
Art.  62.

Prokura może być udzielona kilku osobom oddzielnie lub łącznie; jednakże nawet w przypadku prokury łącznej oświadczenia, zwrócone do kupca, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, łącznie ustanowionych.

Art.  63.

Prokury nie można przenieść; prokurent jednak może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Art.  64.
§  1. Prokura może być w każdej chwili odwołana.
§  2. Prokura wygasa wskutek ogłoszenia upadłości kupca.
§  3. Śmierć kupca ani utrata zdolności jego do działań prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.
Art.  65.
§  1. 8 Udzielenie i wygaśnięcie prokury kupiec powinien zgłosić celem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§  2. Jeżeli prokura jest łączna, okoliczność ta będzie zaznaczona we wpisie.
§  3. Do zgłoszenia dołączyć należy skreślony wobec sądu albo uwierzytelniony notarjalnie wzór podpisu prokurenta.
8 Art. 65 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.