Art. 876. - [Umowa poręczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  876.  [Umowa poręczenia]
§  1. 
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
§  2. 
Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.