[Regres ubezpieczeniowy] - Art. 828. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 828. - [Regres ubezpieczeniowy] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  828.  [Regres ubezpieczeniowy]
§  1. 
Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.
§  2. 
Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
§  3. 
Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.