[Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela] - Art. 827. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 827. - [Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  827.  [Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela]
§  1. 
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
§  2. 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można ustalić inne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela niż określone w § 1.
§  3. 
Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
§  4. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w paragrafach poprzedzających stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.