[Umowa ubezpieczenia] - Art. 805. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 805. - [Umowa ubezpieczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  805.  [Umowa ubezpieczenia]
§  1. 
Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
§  2. 
Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:
1)
przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
2)
przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.
§  3. 
Do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje się przepisów kodeksu niniejszego o rencie.
§  4. 
Przepisy art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.