Art. 77. - [Forma umowy uzupełniającej lub zmieniającej] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Art.  77.  [Forma umowy uzupełniającej lub zmieniającej]
§  1. 
Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.
§  2. 
Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę.
§  3. 
Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.