Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1145 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  7092 [Forma]

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.