Art. 671. - [Wygaśnięcie zastawu] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 maja 2023 r.
Art.  671.  [Wygaśnięcie zastawu]
§  1. 
Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.
§  2. 
Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.
§  3. 
W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie.