[Wynagrodzenie ryczałtowe] - Art. 632. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 632. - [Wynagrodzenie ryczałtowe] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  632.  [Wynagrodzenie ryczałtowe]
§  1. 
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§  2. 
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.