Art. 497. - [Odpowiednie stosowanie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Art.  497.  [Odpowiednie stosowanie]

Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub nieważności umowy wzajemnej.