Art. 487. - [Umowa wzajemna] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Art.  487.  [Umowa wzajemna]
§  1. 
Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych podlegają przepisom działów poprzedzających niniejszego tytułu, o ile przepisy działu niniejszego nie stanowią inaczej.
§  2. 
Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.