[Wysokość kary umownej a odszkodowanie] - Art. 484. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 484. - [Wysokość kary umownej a odszkodowanie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  484.  [Wysokość kary umownej a odszkodowanie]
§  1. 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
§  2. 
Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.