Art. 462. - [Pokwitowanie spełnienia świadczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  462.  [Pokwitowanie spełnienia świadczenia]
§  1. 
Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.
§  2. 
Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.
§  3. 
Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.