Art. 448. - [Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  448.  6 [Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego]
§  1. 
W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.
§  2. 
W przypadkach określonych w art. 445 § 1 i 2 oraz art. 4462 ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone, może obok zadośćuczynienia pieniężnego żądać zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany przez niego cel społeczny.
§  3. 
Do roszczeń, o których mowa w § 1 i 2, przepis art. 445 § 3 stosuje się.
6 Art. 448 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1615) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 września 2023 r.