[Zasada swobody umów] - Art. 353(1). - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 353(1). - [Zasada swobody umów] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  3531 [Zasada swobody umów]

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.