Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1145 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  331 [Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi]
§  1.  Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§  2.  Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.