Art. 10312. - [Wzór wykazu inwentarza] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  10312 [Wzór wykazu inwentarza]
§  1. 
Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.
§  2. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wykazu inwentarza obejmujący:
a)
dane, o których mowa w art. 10311 § 3,
b)
imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy,
c)
imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza,
d)
pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 10311 § 4

- mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych do ustalenia stanu czynnego spadku oraz standaryzację danych zawartych w wykazie;

2)
sposób udostępnienia druków wzoru wykazu inwentarza mając na uwadze przyspieszenie postępowania spadkowego.