Art. 1025. - [Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; akt poświadczenia dziedziczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  1025.  [Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; akt poświadczenia dziedziczenia]
§  1. 
Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
§  2. 
Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.
§  3. 
Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.