Art. 1015. - [Termin do złożenia oświadczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  1015.  [Termin do złożenia oświadczenia]
§  1. 
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§  1115
 Do zachowania terminu, o którym mowa w § 1, wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.
§  1216
 Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie.
§  2. 
Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
15 Art. 1015 § 11 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1615) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 listopada 2023 r.
16 Art. 1015 § 12 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1615) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 listopada 2023 r.